چند نمونه دفتر کار بر اساس استراتژی فعالیت مبتنی بر کار

Abw  یا activity-based working  یکی از استراتژی های تجاری صرفه جو است . در این استراتژی کارمندان علاوه بر میز کار شخصی و ثابت خود ، فضا هایی را بر اساس نوع فعالیتشان در اختیار دارند .
به طور مثال فضایی برای فعالیت های نیازمند به تمرکز ، فضایی برای جلسات حساس و تخصصی ، فضایی برای جلسات عمومی ، و فضا های دیگر که مبتنی بر نوع فعالیت کارمندان تعریف می شود .
در این مقاله به بررسی چند محیط کار طراحی شده بر اساس abw  می پردازیم .تهیه شده در تحریریه استودیو معاصر 

 

با نظرات خود با همراه شوید

مجموع امتیازات